Електронни таблици - MS Excel 2003

Основни понятия Операции с листи
Редактиране Форматиране
Сортиране Формули
Функции Адреси
Диаграми  

Основни понятия

Taблица Table
Лист Sheet
Ред Row - 1, 2, 3, 4 ...
Колона Column - А, B, C, D...
Клетка Cell
Адрес на клетка A1, B2, D8
Работна книга Workbook
Разширение на файла .xls

Нагоре

Операции с листи

С десен бутон на мишката се кликва върху листа, върху който ще се прилагат операциите
Insert Вмъква нов лист преди избрания
Delete Изтриване
Rename

1. Преименуване

2. Става и като кликнете 2 пъти върху името на листа
Move or Copy...

1. Преместване или копиране

2. Преместването става и чрез влачене
3. Копирането става и като натиснете и задържите Ctrl + влачене
Select All Sheets Маркира всички листи

Нагоре

Редактиране

 1. Маркиране
  • ред - кликва се върху номера на реда
  • колона - кликва се върху буквата на колоната
  • съседни редове, колони, клетки
   • маркират се чрез влачене - например колони А, B, C, D
   • маркира се първия ред /колона, клетка / , натиска се и задържа клавиш Shift и се маркира последния обект
  • несъседни редове, колони, клетки - например колони А, C, D, G, редове - 1, 2, 3, 7, 9
   • маркира се първия обект, натиска се и задържа клавиш Ctrl и се маркират последователно останалите обекти
 2. Вмъкване на редове и колони
  • Маркира се реда/ колоната - меню Insert/Rows или Columns
  • Кликва се с десен бутон на мишката /д.б.м/ върху идентификатора на реда/колоната и се избира Insert
  • колкото реда/ колони са маркирани, толкова ще се вмъкнат
 3. Изтриване на редове и колони
  • Кликва се с десен бутон на мишката /д.б.м/ върху идентификатора на реда/колоната и се избира Delete
  • Маркира се реда/ колоната - меню Edit/Delete
 4. Изтриване на клетки
  • изтриване на съдържанието на клетка
   • клавиш Delete от клавиатурата
   • Edit/ Clear/ Contents
   • д.б.м /контекстно меню/ върху клетката - Clear Contents
  • изтриване /премахване/ на клетка
   • /д.б.м /контекстно меню/ върху клетката - Delete

Нагоре

Форматиране

 

Нагоре

Сортиране

За да сортираме просто кликваме в клетка от колоната,
по която ще сортираме и използваме бутоните или прозореца Sort - в зависимост от целта ни

1. Сортиране с бутони Sort Ascending/Възходящ ред/ и Sort Descending /низходящ ред/

2. Сортиране от меню Data/Sort - максимално по 3 критерия/колони/

Нагоре

Формули

1. Математически действия  - +, -, *, /,скоби само малки () , но много пъти, например  ((5+5)/10)/2

2. Когато ще въвеждаме формула задължително тя започва със знака   = ((5+5)/10)/2

3. Адресите на клетките са задължително на латиница /по-добре да се избират клетките с мишката/    =А1+D1

4. В клетките се вижда само резултата от изчисленията, а самата формула се вижда в лентата за формули.

            

5. Размножаване/копиране/ на формула по колона/ ред  - с манипулатора за автоматично запълване

1                 2

Нагоре

Функции

Нагоре

Адреси

Нагоре

 

Диаграми

Нагоре